Poďme spoločne prebudiť Slovensko.

Poďme spoločne prebudiť Slovensko.

Stranu NAŠA VLASŤ som sa rozhodol založiť vzhľadom na neutíchajúcu, zlú situáciu v našej vlasti a rovnako aj na vzniknuté okolnosti zanikajúcej strany Vlasť, ktorá sa ocitla v zlej finančnej situácii. Keďže ju nedokázala vyriešiť, musela postupovať zákonným spôsobom a ocitla sa v konkurze. Ja osobne som nikdy nebol členom predsedníctva spomínanej strany, a preto sa viac nebudem k týmto okolnostiam vyjadrovať.

Mojim cieľom je, aby sa súčasťou strany NAŠA VLASŤ stali čestní, nepodplatiteľní a skutočne národne konajúci a mysliaci ľudia. Takí, ktorým nie je ľahostajný osud našej vlasti. Ľudí s týmito charakteristickými vlastnosťami momentálne oslovujem a budem aj naďalej oslovovať, vrátane bývalých členov strany Vlasť.

Žiaden jednotlivec, pokiaľ nemá podporu spoločnosti, nič nedokáže. Každá idea a snaha o nápravu môže žiť a presadiť sa do praxe len vtedy, ak si ju vezmú ako bremeno na plecia tisíce ľudí a spoločne potiahnu za jeden povraz. Chcel by som sa vopred poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodnú svojím podpisom podporiť vznik strany NAŠA VLASŤ.

Spoločne to dokážeme.

Zakladateľ strany NAŠA VLASŤ
Maroš Hudák

Programové priority strany NAŠA VLASŤ:

1. Zavedenie do Trestného zákona novej skutkovej podstaty trestného činu Nútená medicínska diagnostika a prevencia: „Kto iného akýmkoľvek spôsobom, pod akoukoľvek zámienkou, núti podrobiť sa testovaniu fyzickým zásahom do telesnej integrity, alebo očkovaniu alebo akýmkoľvek spôsobom v tejto súvislosti obmedzí základné práva a slobody iného, potresce sa trestom odňatia slobody až na 5 rokov.“

2. Okrem trestnoprávnej aj osobná hmotná zodpovednosť štátnych funkcionárov a úradníkov za škodu spôsobenú rozhodnutím v mene štátu.

3. Reálne zabezpečenie bezplatnej zdravotnej starostlivosti.

4. Pre všetkých rovnosť pred zákonom. Dodržiavanie Ústavy a rešpektovanie základných práv a slobôd občanov.

5. Verejná kontrola každého kroku vlády a ústredných štátnych orgánov.

6. Odpolitizovanie justície, prokuratúry a polície, vrátane personálneho očistenia od členov mimovládnych organizácii.

7. Zachovanie ústavnej úpravy rodiny ako zväzku muža a ženy. Ochrana a podpora tradičnej kresťanskej rodiny. Legislatíva bude zbavená právnych ukotvení LGBTI agendy v jednotlivých zákonoch.

8. Prospech občanov vždy na prvom mieste. Prístup mladých rodín k dôstojnému bývaniu formou podpory výstavby nájomných obecných bytov. Nenávratný, citeľne zvýšený príspevok na prvé, druhé a tretie dieťa. Primerané a spravodlivé zdanenie bánk a nadnárodných spoločností.

9. Zahraničná politika a medzinárodná ekonomická spolupráca na všetky štyri svetové strany na báze partnerstva, rovnoprávnosti a nezasahovania do vnútorných veci. Normalizácia vzťahov s Ruskom. Zrušenie protiruských sankcii v EÚ.

10. Zastavenie prijímania akýchkoľvek aj ekonomických migrantov a vypovedanie Utečeneckého paktu OSN.

11. Postavenie mimovládnych organizácii konajúcich v prospech cudzích štátov, alebo oligarchických skupín, mimo zákon.